23. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL

31. 5. 2021

Glasovanje

AMANDMA Svetniškega kluba Levica: Besedilo 5. člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: Tretja alineja veljavnega 11. člena se spremeni tako, da glasi: »- hraniti živali, ki živijo prosto v naravi, razen na za ta namen določenih lokacijah. Prepoved hranjenja tudi ne velja za potrebe izvajanja programov in projektov MOL ter za ptice in veverice v javnih parkih in krajinskih parkih MOL.« V 11. členu se na koncu osme alineje pika nadomesti z vejico in dodajo nove deveta, deseta in enajsta alineja, ki se glasijo: - »poškodovati opremo in naprave na javnih otroških igriščih in na površinah za šport v naravi, - saditi drevesa in grmovnice, - poškodovati javne zelenice.«