31. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL

11. 4. 2022

Glasovanje

AMANDMA župana: V tekstualnem delu predloga odloka se v Prilogi 1: »Podrobni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) za posamezne enote urejanja prostora« za enoto urejanja prostora PL-110: v rubriki »URBANISTIČNI POGOJI« na koncu doda besedilo: »Upoštevati je treba elemente urbane opreme in celostno oblikovanje Poljanske ceste.« in spremeni besedilo v rubriki »PROMETNA INFRASTRUKTURA«, tako da se glasi: »Uvoz se uredi s Poljanske ceste, izvoz se uredi na del Mesarske ceste s parc. št. 168/3 k. o. Poljansko predmestje. Dopustna je tudi ureditev dodatnega uvoza z dela Mesarske ceste s parc. št. 168/3 k. o. Poljansko predmestje.«