31. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL

11. 4. 2022

Glasovanje

AMANDMA župana: V grafičnem delu predloga odloka se na karti 3.1 »Prikaz območij enot urejanja prostora, podrobnejše namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev« grafičnega dela OPN MOL ID na parceli 96/11 k.o. Kašelj v EUP PO-612 gradbena meja, ki zamejuje območje velikosti 14 x 12m, premakne za 1,5 m severno proti Agrokombinatski cesti. Prikaz zamika gradbene meje za 1,5 m