36. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL

17. 10. 2022

Glasovanje

AMANDMA Odbora za urejanje prostora: V četrtem odstavku 7. člena se beseda in številka »LZ 212283« nadomestita z besedo in številko »z oznako LZ 217272 V« in zadnji stavek se nadomesti s stavkom, ki se glasi »Rekonstruira se tudi križišče med Brnčičevo ulico in Cesto na Brod.« V točki c) v tretjem odstavku 31. člena se beseda in številka »LZ 212283« nadomestita z besedo in številko »z oznako LZ 217272 V«. Skladno s tem amandmajem se uskladita tudi Ocena vpliva gradnje stavb v občinskem podrobnem prostorskem načrtu 26 – Brnčičeva – jug na gradnjo potrebne javne infrastrukture v lasti MOL in grafična karta.