36. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL

17. 10. 2022

Glasovanje

AMANDMA župana: Besedilo prvega stavka četrtega odstavka 21. člena se spremeni tako, da se glasi: Za vse stavbe z oznakami S2-S11 in S17-S29 v etapi 1 je treba pridobiti gradbeno dovoljenje sočasno.